วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ติดตามเกษตรกร 100654

10 มิถุนายน 2554 ออกติดตามเกษตรกรหลังการอบรมและรับพันธุ์สัตว์ เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554